AJUDES PER ALS ARRENDATARIS DE LOCALS I NAUS A ONTINYENT.

AJUDES PER ALS ARRENDATARIS DE LOCALS I NAUS A ONTINYENT.

Després de l'apertura de termini per a sol.licitar les ajudes a l' Ajuntament d'Ontinyent, recordem a arrendataris que inicien una nova activitat empresarial, la possibilitat d´accedir a les mateixes fins al 30 de novembre de 2016.
El 25 de maig de 2016, l´Ajuntament d' Ontinyent feia pública la CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES A L’ARRENDAMENT DE LOCALS I NAUS PER A L’EXERCICI D’ACTIVITATS EMPRESARIALS PER AL ANY 2016. Aquestes ajudes es poden sol.licitar des de el 16 de juny fins al30 de novembre de 2016.


L´objecte d'aquestes subvencions es la instal·lació de noves activitats empresarials en els polígons industrials i en determinades zones de la ciutat d’Ontinyent més deprimides, amb la finalitat d’incentivar l’obertura de nous establiments que generen activitat econòmica i contribuir així a revitalitzar aquelles zones que tenen una baixa densitat comercial i convertir-les en un punt d’atracció per a residents i visitants
2. BENEFICIARIS I REQUISITS
Poden sol·licitar estes ajudes les persones físiques o jurídiques, que inicien una activitat empresarial que haurà d’estar ubicada en els polígons industrials o en els carrers de la ciutat d’Ontinyent següents: Maians, Josep Melcior Gomis, Plaça Sant
Domingo i Alcalde Paco Montés, que complisquen els requisits següents:
- Que l’inici de l’activitat en el local objecte de subvenció es produisca durant l’any 2016, prenent com a referència la data d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris (IAE).
- En cas de locals arrendats sobre els quals se sol·licita l’ajuda, hauran d’estar ubicats en planta baixa amb l’entrada principal en els carrers indicats.
- Que les naus i locals arrendats sobre els quals se sol·licita l’ajuda, es troben incloses al Banc de Naus Industrials i Locals Comercials a Ontinyent, amb anterioritat a la data de sol·licitud de l’ajuda.
- Que el contracte d’arrendament siga almenys de 12 mesos de durada.Excepcionalment, podran sol·licitar també esta ajuda, les persones que van ser beneficiàries l’any anterior, sempre que la quantia concedida fora inferior a l’import total màxim per beneficiari.
3. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I FINANÇAMENT DE LES AJUDES.
La quantia de l’ajuda podrà arribar fins el 50% del cost mensual de l’arrendament del local comercial o nau industrial on vaja a desenvolupar-se l’activitat empresarial, IVA inclòs, amb una quantia màxima de 150 euros mensuals per als locals, i de 300 euros mensuals per a les naus industrials. El període subvencionable serà des de la data d’inici de l’activitat, fins el 31 de desembre de 2016. L’import total màxim de la subvenció no superarà els 900 euros per beneficiari en cas de locals, i els 1.800 euros en cas de naus industrials.
En cas que la subvenció atorgada resulte inferior a l’import total màxim per beneficiari, es podrà concedir una nova subvenció l’any següent per la quantia restant fins esgotar dit import màxim, condicionat a l’existència de crèdit disponible en el pressupost de l’any següent.
La concessió de les ajudes previstes en esta convocatoria es financarà amb càrrec a la partida pressupostària núm. 15000-43300-47900: AJUDES ARREND.LOCALS COMERCIALS I NAUS INDUST. del pressupost municipal de 2016, que està dotada
amb una quantia de 10.000 euros.
4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI
Les sol·licituds de subvenció es presentaran en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Ontinyent, o per qualsevol altre mitjà que estiga previst a l’article 38.4de la llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb instància en model normalitzat que s’adjuntarà en la convocatòria, que anirà acompanyada de la documentació següent:
a) Còpia confrontada del NIF del titular i/o CIF de l’empresa.
b) Còpia confrontada del contracte d’arrendament del local.
c) Certificat de l’Agència Tributària acreditatiu de l’alta en l’Impost d’ActivitatsEconòmiques.
d) Documentació que legitime la realització de l’activitat empresarial en el local objecte de subvenció (llicència d’obertura, declaració responsable o equivalent).
e) Memòria descriptiva de l’activitat empresarial, segons model normalitzat.
f) Declaració responsable sobre compliment dels requisits per a ser beneficiari d’una subvenció, segons model normalitzat.
Tant la instància de sol·licitud com el model de memòria descriptiva es podran obtindre a les oficines de l’Ajuntament d’Ontinyent, o també es podrà descarregar de la pàgina web municipal: www.ontinyent.es
El termini per a presentar les sol·licituds serà fins el 30 de novembre de 2016.

5. ORGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ. NOTIFICACIÓ IPUBLICITAT.
L’órgan competent per a la instrucció del procediment serà el tècnic responsable del departament de Promoció Econòmica, el qual verificarà el compliment per part del sol·licitant dels requisits exigits en les bases reguladores així com la disponibilitat de
crèdit, i elaborarà la corresponent proposta de resolució sobre la base de la documentacio presentada.
La resolució de l’ajuda es realitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern Local, que serà notificat a l’interessat en els termes que establix la Llei 30/1992.
La publicitat de les ajudes es realitzarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la web municipal.
6. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES I LIQUIDACIÓ DE L’AJUDA.
L’Ajuntament d’Ontinyent podrà abonar una bestreta del 50% de la subvenció, unavegada la resolució de concessió de subvenció siga definitiva, que es farà efectiva prèvia sol·licitud de la persona beneficiària, mitjançant una de les opcions següents:
a) Amb la finalitat de garantir a l’arrendador el cobrament d’una part de la renda del lloguer, el beneficiari podrà cedir o endossar el dret al cobrament d’esta bestreta del 50% de la subvenció en favor de l’arrendador, i presentar el corresponent
document que ho acredite, per a fer efectiu l’abonament de la bestreta, prèvia presa de raó per part de l’Ajuntament. Este document s’haurà de presentar per triplicat, i haura d’indicar almenys:
- Identificació del dret del crèdit i el seu import.
- Nom, cognoms, NIF i signatura de l’endossant i de l’endossatari
- Data de la cessió del dret
- Num. de compte bancari del qual siga titular l’endossatari, amb segell de verificació de l’entitat bancària.
b) Abonament directament a l’interessat, amb l’acreditació d’haver realitzat el pagament de les despeses de lloguer d’almenys la meitat del període subvencionat.
El 50% restant es liquidarà una vegada el beneficiari haja justificat correctament les despeses objecte de la subvenció, amb la presentació en el registre general d’entrada de l’Ajuntament d’Ontinyent dels documents següents:
- Declaració responsable en model normalitzat.
- Factures originals o altres documents acreditatius del pagament de la despesa corresponent a l’arrendament del local durant el període subvencionat, per un import total d’almenys el doble de l’ajuda concedida, que seran estampillades per l’Ajuntament per a constància de l’ajuda municipal i posteriorment es tornaran a l’interessat.
- Justificació de la difusió pública de la concessió de l’ajuda, mitjançant fotografia del local en la que es comprove la col·locació del cartell informatiu del’acolliment del local a este programa d’ajudes. L’Ajuntament d’Ontinyent
facilitarà el cartell corresponent.
- Número, titular i denominació del compte bancari en què s’haja de realitzarl’ingrés de l’ajuda, segons msegons model normalitzat.
Estos documents es presentaran en el termini de 30 dies des de la finalització delperíode subvencionat, i com a màxim sense sobrepassar el 30 de gener de 2016.
logo-ajuntament-ontinyent-vertical-positiu-color-w

image_pdfimage_print